КЗО "СЗШ №77" ДМР Новокодацького району

 
Мета, основні напрямки роботи та завдання школи

Педагогічний колектив у 2018-2019 навчальному році продовжує працювати над реалізацією обласного проеку:

Педагогічний колектив у рамках проекту ставить перед собою такі завдання:

розробити та апробувати систему діяльності навчального закладу або вчителя, спрямованої на розвиток соціальної компетентності особистості, масове запровадження новітніх педагогічних стратегій та конкретних технологій соціалізації, накопичення досвіду управління інноваційними процесами освітньої діяльності.

Шкільна тема, над якою працює педагогічний колектив у 2018-2019 навчальному році:

Головна задача колективу школи у 2018-2019 навчальному році:
розвиток соціальної компетентності особистості учня в умовах євроінтеграції сучасної освіти шляхом створення матеріально-технічних, кадрових, психолого-педагогічних, інформаційних та інших ресурсів, які суттєво вплинуть на соціальну зрілість особистості.

 

Навчальна робота

1.     Навчити учнів гнучко адаптуватися в життєвих ситуаціях, що динамічно змінюються; самостійно здобувати знання, уміло використовувати їх для вирішення різноманітних проблем на практиці; самостійно працювати над розвитком своєї духовності, інтелекту; володіти високим рівнем інформаційної культури.

2.     Удосконалити впровадження у педагогічній діяльності інформаційно-комунікаційних технологій як основного компоненту для саморозвитку і самовдосконалення усіх учасників навчально-виховного процесу школи.

3.     Формувати дослідницькі компетенції обдарованих учнів на уроках та у позакласній роботі, забезпечувати різнобічний розвиток у них творчих обдарувань, формувати навички самоосвіти й самореалізації особистості.

4.     Впровадити викладання математики і навколишнього світу за науково-педагогічним проектом «Росток» у школі ІІ ступеню.

5.     Забезпечити оптимально корекційно-розвитковий простір як умову самоствердження особистості учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються на інклюзивній та індивідуальній формах.

                        

 

Виховна та соціальна робота
Виховна тема: «Створення умов для формування соціальної компетентності та самореалізації особистості, розвитку творчого, інтелектуального та фізичного потенціалу учня».

1. Становлення морально – духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

2.  Впровадження оптимальних методів, форм, засобів, що сприяють розвитку творчо обдарованих дітей

3. Сприяння виробленню особистістю ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції.

4.  Виховання почуття національної свідомості та гідності.

5.  Удосконалити технології соціально-педагогічного супроводу дітей пільгових категорій.

 

Методична робота
Методична тема: «Роль педагога у розвитку соціальної компетентності особистості учня в умовах інноваційних освітніх змін"

1. Продовжити вивчати та використовувати сучасні педагогічні технології навчання учнів із використанням інноваційної мультимедійної комп’ютерної техніки з метою розвитку соціальної компетентності особистості учня    

2. Працювати над підвищенням професійного рівня компетентності педагога шляхом проходження ним курсів підвищення кваліфікації, відвідування різноманітних тематичних тренінгів та практичних семінарів за фахом.

3. Оновити  роботу вчителів з активізації роботи власного блогу в мережі Інтернет, популяризації власного педагогічного досвіду на сайті навчального закладу або в науково-методичному альманасі «Нива знань».

4.     Продовжити роботу Школи молодого вчителя з метою підготовки учителів до інноваційної, пошукової діяльності, розвитку й саморозвитку їх особистісно-професійного потенціалу, формуванню готовності до творчості, набуттю навичок сучасних продуктивних технологій навчання і виховання, прилученню до перспективних моделей педагогічної освіти.

5.     Запровадити шкільний конкурс педагогічної майстерності «Урок року» серед учителів навчального закладу з метою популяризації власного педагогічного досвіду.

6.     Продовжити роботу шкільної психолого-медико-педагогічної комісії з метою створення індивідуальних програм навчання та удосконалення корекційно-розвиткової роботи з учнями з особливими освітніми потребами, які навчаються на індивідуальній та інклюзивній формах навчання.

 

Господарча діяльність

 

1. Вжити заходів щодо оновлення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.                                                   

2.  Забезпечити економне споживання енергоресурсів навчального закладу.                                                                                

3. Забезпечити поповнення матеріальної бази відповідно вимог програми комп’теризації навчального закладу.

 

Адміністративна діяльність

 

1. Створити інформаційно-освітній простір з рівним доступом усіх педагогів до інформаційно-освітніх ресурсів (бібліотеки, Інтернет, медіа та відеотеки педагогічного досвіду, реєстру програмних педагогічних засобів навчання).