ВУЗ ШАГ

КЗО "СЗШ №77" ДМР Новокодацького району

 
Про навчальний заклад

    

                       Будуємо школу рівних можливостей для всіх – школу, в якій навчаються поряд обдаровані діти та діти, які потребують особливих освітніх потреб в тій чи іншій галузі;  школу, яка буде намагатися дати можливості для розвитку кожній дитині та розвинути її так, щоб вона була успішною в житті, щоб змогла набути всі життєві компетенції в тому обсязі, в якому вони їй потрібні для її успішного становлення. Саме виховання компетентної, відповідальної за своє життя людини і є головним завданням нашої школи.

                       У нашій школі вчитель допомагає учневі вчитися, пізнавати себе і світ. Учитель, який не виховує, а допомагає учневі шукати себе кращого, який не «тисне» на учня, а створює йому умови для вільного самовизначення, не принижує його, а окрилює. Такий підхід дає можливість створити школу компетентнісного розвитку і самовдосконалення з ідеалом вільної, життєлюбної, талановитої особистості. Саме в такій школі ми зможемо надати нашим вихованцям якісну освіту.

                      Сучасний підхід до стратегії розвитку освіти наголошує, що якість освіти є найефективнішим засобом для задоволення освітніх потреб суспільства, сім'ї, дитини. Тому в 2019-2020 навчальному році управління нашою школою буде зосереджувати основну увагу на підвищенні якості освіти.                 

         Для досягнення покращення якості надання освітніх послуг та підвищення рівня навчальних досягнень учнів першочерговими завданнями закладу у поточному році є:

-          продовження впровадження у навчально-виховний процес закладу двох основних напрямків роботи (науково-педагогічний проект «Росток» та здоров’язберігаючі технології в 1-4 класах за рахунок проведення занять плаванням на базі басейну Індустріального коледжу);

-          запровадження освітніх інновацій, інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій на уроках учителів;

-          розвиток допрофільності навчання у 8-9 класах (введення додаткового вивчення математики, інформатики, креслення за рахунок варіативної частини навчального плану);

-          розвиток правового  профілю навчання в 11 класі

-          підвищення рівня навчальних досягнень учнів з базових предметів (проведення індивідуальних занять та консультацій, введення факультативів, курсів за вибором з основних предметів);

-          формування у випускника школи якостей, необхідних для життєвого та професійного визначення, а саме: орієнтації у сучасних реаліях і підготовленості до життя; здатність до самовизначення, саморозвитку, самоосвіти; вільне володіння двома іноземними мовами; наявність життєвого досвіду спілкування, роботи в колективі, під керівництвом, самостійно, з літературою; високий рівень освіченості, культури, здатність до творчої праці, професійного розвитку, упровадження у своїй діяльності ІКТ; вільне володіння комп’ютером; готовність до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей, потреб ринку праці; сформовані трудова та моральна життєва мотивації, активна громадянська і професійна позиції;

-          формування інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей учнів завдяки проведенню якісних уроків учителями школи;

            підвищення мотивації учнів до вивчення предметів  за рахунок проведення інтегрованих уроків, використання ІКТ технологій, розширення кількості гуртків з базових предметів;

-          удосконалення роботи з обдарованими учнями щодо підготовки їх до участі в ІІ турі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін;

-          продовження роботи шкільного наукового товариства «Академік» щодо підготовки учнів до участі в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН;

-          створення толерантного середовища у навчальному закладі;

-          розвиток комунікативних здібностей учнів;

-          підтримка дітей і молоді з особливими потребами (впровадження індивідуальної та інклюзивної форм навчання);

-          приведення матеріально-технічного стану школи у відповідність із потребами сучасної освіти;

-          захист та забезпечення прав дитини, громадянська освіта, підготовка учнів до життя у соціумі.

 

Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання:

1. Створити ефективну, постійно діючу систему безперервної освіти та самоосвіти педагогів, через курси підвищення кваліфікації та активну участь в роботі методичних служб школи, району та міста, участі в різноманітних педагогічних конкурсах.

2. Створити механізм самопроектування школою своєї подальшої життєдіяльності.

3. Оптимізувати систему соціального та психологічного супроводу навчального процесу, створити умови для фізичного розвитку особистості, що веде здоровий спосіб життя.

4. Розробити ефективний механізм узгодження цілей і наступності між блоками: дошкільна та початкова освіта, початкова та основна, основна та середня, середня та вища.

5. Створити комплекс умов для духовно-творчого розвитку індивідуальності кожного учня на основі знайомства з духовними цінностями української культури.

6. Оптимізувати систему дидактичного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу.

7. Продовжити роботу з диференціації освіти, створити умови для формування індивідуальних «освітніх маршрутів» учнів школи в умовах допрофільної та профільної освіти.

8. Створити умови для встановлення міцних інтеграційних зв'язків між системою основної та додаткової освіти, прагнути до розробки нових освітніх та навчальних програм на інтегративній основі.

9. Розробити систему активного включення сім'ї в процес самовизначення і самореалізації учнів відповідно до традицій національного сімейного виховання.

10. Сформувати орієнтацію учнів на розвиток прагнення до духовного вдосконалення і самовдосконалення.

11. Сприяти розвитку особистості, яка самостійно навчається раціональних прийомів опанування знань, наукової інформації.